من می گفتم شب عشق با اون سياهی 

نداره ترسی برام وقتی تو ماهی 

تو می گفتی آره من ماهم ولی تو اومدی آسمونت رو اشتباهی!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید