خوشبختی به سراغ کسی می رود که فرصت انديشيدن به بدبختی را

ندارد.

                                           امام علی(ع) 

/ 0 نظر / 2 بازدید