عاشق و رند و نظر بازم ومی گويم باز       که بدانی که به چندين هنر آراسته ام

 

                                                                              پايدار باشيد

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
!!~~ webolg open~~!!

همه اتفاقات اطراف ما محتاج هدفند و اهداف دو گونه اند يا با هدف خلقت يکی می شوند يا مغلوب رود خروشان زندگی می شوند.