بگذاريد و بگذريد

ببينيد و دل نبنديد

چشم بيندازيد و دل مبازيد

که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت.

                               به ياد دکتر شهيد علی شريعتی

/ 0 نظر / 2 بازدید