درد من تنهایی نیست؛  بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت؛  بی عرضگی را صبر  و

با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند.

/ 0 نظر / 5 بازدید