...

سازنده ترين کلمه گذشت است آن را تمرين کن.

عميق ترين کلمه عشق است به آن ارج بنه.

بی رحم ترين کلمه تنفر است از بين ببرش.

سرکش ترين کلمه هوس است با آن بازی نکن. 

خودخواهانه ترين کلمه من است از آن حذر کن.

بازدارنده ترين کلمه ترس است با آن مقابله کن.

سازنده ترين کلمه صبر است برای داشتنش دعا کن.

روشن ترين کلمه اميد است به آن اميدوار باش.

ضعيف ترين کلمه حسرت است آن را نخور.

توانا ترين کلمه دانش است آن را فرا گير.

سمی ترين کلمه غرور است بشکنش

/ 0 نظر / 5 بازدید