زندگی چند بخش است؟....

آدما مثل یه کتاب می مونن که تا وقتی تموم نشن برایدیگران جذابن پس سعی کن خودتوجلوی دیگران تند تند ورق نزنی تا زود تموم بشی برای اینکه وقتی تموم بشی مطمئن باش میرن سر یه کتاب دیگه

 


مهربانی
را در کودکی یافتم که آبنباتش را به دریاچه نمک انداخت تا شیرین شود

 


روزگاریست همه عرض بدن می خواهند همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند دیو هستندو لی مثل پری می پوشند گرگ هایی که لباس پدری می پوشند آنچه دیدند به مقیاس نظر میسنجند عشق ها را همه با دور کمر می سنجند خب طبیعی است که یکروزه به پایان برسد عشقهایی که سر پیچ خیابان برسد….

 


روزی دروغ به حقیقت گفت : مــــیل داری با هم بهدریـــا برویم و شنـــا کنیم ، حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد . آن دو با همبه کنار ساحل رفتند ، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد . دروغحیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و رفت . از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشتاست ، اما دروغ در لبــــــاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود

 


گفتم زندگی چند بخش است؟؟ گفت:: دو بخش گفتم کدامند؟؟ گفت : کودکی، پیری گفتم: پسجوانی چه شد؟؟ گفت با عشق ساخت، با بی وفایی سوخت، با جدایی مرد......

/ 0 نظر / 7 بازدید