به آهستگی شروع به مردن می کنی ‍‍،


اگر مسافرت نکنی ،

اگر نخوانی،

اگر به صداهای زندگی گوش نکنی،

اگر قدر خودت را ندانی،

به آهستگی شروع به مردن می کنی ‍‍،

وقتی غریزه ی درونی خود را می کشی ،

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند،

به آهستگی شروع به مردن می کنی

اگر برده ی عادت های خودت شوی ،

هر روز از راه های همیشگی بروی....

اگر عادت خودت را تغییر ندهی،

اگر لباس هایی با رنگ های مختلف نپوشی،

یا اگر با کسانی که نمی شناسی صحبت نکنی،

به آهستگی شروع به مردن می کنی ‍‍،

اگر احساس عشق نکنی ،

و احساسات سرکش آن را،

آن ها باعث شوند که چشمانت برق بزنند

و قلبت سریعتر بتپد.

به آهستگی شروع به مردن می کنی ‍‍،

اگرزندگیت را تغییر ندهی وقتی از کارت یا عشقت راضی نیستی،

اگر از آن چه ایمن است به آن چه ایمن نیست ریسک نکنی،

به دنبال یک رؤیا نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی ،

حداقل یک بار در زندگیت،

یا از یک تو صیه ی عاقلانه فرار کنی...

از امروز شروع به زندگی کن،

امروز شروع به ریسک کن،

امروز کاری کن،

به خودت اجازه نده که به آهستگی شروع به مردن  کنی ‍‍،...

فراموش نکن که شاد باشی!

/ 0 نظر / 16 بازدید