هیچ یادت هست

     که زمین را عطشی وحشی سوخت

         برگ ها پژمردند

             تشنگی با جگر خاک چه کرد

هیچ یادت هست

             توی تاریکی شب های بلند

             سیلی سرما با تاک چه کرد

                       با سرو سینه گلهای سپید

                           نیمه شب باد غضبناک چه کرد

هیچ یادت هست

                     حالیا معجزه باران را باور کن

/ 0 نظر / 11 بازدید