خدا را خیلی دوست دارم
به همین خاطر است که همیشه
عزیـزتـریـن کـسانم را بـه او مـی سپـارم
خـدای مـهربـان
مـواظب تـنها عشقـم بـاش
که خیلـی دوستـش دارم

/ 0 نظر / 10 بازدید