خدا از آدمهايی که ضعف و زبونی خود را می خواهندبا خداپرستی جبران کنند

بيزار است. 

/ 1 نظر / 2 بازدید
قلی

سلام چطوری ؟ خيلی کم بيشتر کن