آدمها اسم اشتباهات بزرگشان را می گذارند تجربه و به دیگران بابتش فخر می فروشند...