کاش می شد با تو بودن را نوشت

                                                تا که زیبا را کشم بر هر چه زشت

کاش می شد روی این رنگین کمان

                                                می نوشتم تا ابد با من بمان

let's share the world: sky for you, stars for me, sea for you, waves for me, sun for you

light for me, every thing for you, you for me