هر کسی پس از تو آمد

                                 خلوت منو بهم زد

تو رو باز به یادم آورد

                            اگه از عاطفه دم زد.