چند جمله زیبا

  • بخشی از بزرگترین نعمتهای خدا برای انسان بی جواب گذاشتن برخی از دعاهاست.
  • گاهی اوقات برای فرار از تمامی کلیشه ها آنقدر برخلاف جهت حرکت می کنیم که خود کلیشه می شویم. 
  • به ندرت به آنچه که داریم می اندیشیم ، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.  
  • انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال کند که دیگران را فریب داده است. 
  • افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. 
  • تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است. 
  • عمر شما از زمانی آغاز می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.