هر کس به طريقی دل ما می شکند         بيگانه جدا دوست جدا می شکند

بيگانه اگر می شکند حرفی نيست            من در عجبم دوست چرا می شکند