من مرغ آتشم 

می سوزم از شراره این عشق سرکشم 

چون سوخت پیکرم 

چون شعله های سرکش جانم فرو نشست 

آنگاه باز از دل خاکستر

بار دگر تولد من 

آغاز می شود

و من دوباره زندگیم را 

آغاز می کنم

پر باز می کنم 

پرواز می کنم