گاه آنچه ما را به حقیقت می رساند خود از آن عاریست

زیرا تنها حقیقت است که رهایی می بخشد...

                                                       احمد شاملو