من خردمندترین مردمانم. زیرا یک چیز می دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم.

                                                                                                               سقراط