ماهاتما گاندی می گويد:

 هفت چيز انسان را از پای در می آورد و هلاک می سازد:

۱- سياست بدون شرف

 ۲- لذت بدون وجدان 

۳- پول بدون کار

۴- شناخت بدون ارزشها

 ۵- تجارت بدون اخلاق

 ۶-دانش بدون انسانيت

 ۷- عبادت بدون فداکاری