خدا از آدمهايی که ضعف و زبونی خود را می خواهندبا خداپرستی جبران کنند

بيزار است.