برای هزارمين بار پرسيد:تاحالا شده من دلت را بشكنم؟ منم برای

 هزارمين بار به  دروغ گفتم نه هيچ وقت!!! تا مبادا دلش بشكنه