دیگر تبار تیره ی انسان برای زیست

محتاج قصه های دروغین خویش نیست

ما ذهن پاک کودک معصوم خویش را

با قصه های جن و پری

و قصرهای نور آلوده می کنیم