بودیم و کسی پاس نمی داشت که هستیم     

باشد که نباشیم و بدانند که بودیم ...

نظر یادتون نره