شب و باران

تنهایی و جاده 

عشق و فراق

و هر چه که در این دهکده است 

صحبت از راز مهمی دارند

گویا آسمان سالهاست که عاشق شده است

اما او هم می ترسد

شاید...

آری شاید

 از نرسیدن به یار می ترسد

نمی دانم چگونه

ولی  کاش می شد آسمان را می فهمید

و...