تو را دوستت دارم تاوان آن هرچه که می خواهد باشد.

                                    

                             به امید روزی که در کنار تو باشم.

                                                                    بدرود