یک شب از من پرسیدی مرا دوست داری یا زندگی ات را؟

گفتم زندگی ام را!

قهر کردی و رفتی ولی هرگز ندانستی تو تمام زندگی ام هستی