من ندانم که کيم؛ من فقط می دانم که تويی شاه بيت غزل زندگیم