باز از دیار ما به سفر رفت یار ما
 
ای دل ، دگر به هیچ نیرزد دیار ما
 
سرمست و شاد رفت و خدا باد همرهش
 
رحمی نکرد بر غم ما ، بر خمار ما
 
او رفت و صبر رفت و تحمل تمام شد
 
از هم گسست سلسله ی اختیار ما
 
گفت از تو یاد می کنم ، اما وفا نکرد
 
یادش بخیر یار فراموش کار ما...

                                                                             مهدی اخوان ثالث