ای سرو پای بسته به آزادگی مناز

                                                 آزاده من که از همه عالم بريده ام