عاشق و رند و نظر بازم ومی گويم باز       که بدانی که به چندين هنر آراسته ام

 

                                                                              پايدار باشيد