از تاريخ می آموزيم که از تاريخ نمی آموزيم.

 

                                                                                             هگل