خوشبختی به سراغ کسی می رود که فرصت انديشيدن به بدبختی را

ندارد.

                                           امام علی(ع)