ديشب جمال رويت تشبيه به ماه کردم

  تو به ز ماه بودی من اشتباه کردم