با سلام خدمت دوستان عزيز:

يه جمله قشنگ از يه بزرگ:

هرگاه فکرکردی گناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی توانی او را ببخشی بدان

  که آن از کوچکی روح تو است نه از بزرگی گناه او