عشق را با تمام وجود فرياد خواهم زد تا به دنيا ثابت كنم، "تمام مسيرها به طرف مشترك مورد

 

نظر اشغال نمی باشد"!!!!