کسي رو براي دوستي انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخواي براي اينکه تو قلبش

 

جائي داشته باشي خودت رو کوچيک کني