می گويند شيشه ها روح ندارند.

ولی من روی بخار شيشه نوشتم: دوستت دارم.

و .......... گريه کرد.