زندگی زيباست نه به زيبايی حقيقت. حقيقت تلخ است نه به تلخی  

   جدايی. جدايی  سخت است نه به سختی تنهايی