ای نسيم سحر آرامگه يار کجاست   

منزل آن مه عاشق کش عيار کجاست