شش راه شاد بودن:

۱- اگر خواهان شادی و سعادت يک ساعته هستيد کمی چرت بزنيد.

۲- اگر خواهان شادی و سعادت يک روزه هستيد به پيک نيک برويد.

۳- اگر خواهان شادی و سعادت يک هفته ای هستيد به مسافرت برويد.

۴- اگر خواهان شادی و سعادت يک ماهه هستيد ازدواج کنيد.

۵- اگر خواهان شادی و سعادت يکساله هستيد ثروت به ارث ببريد.

۶- اما اگر خواهان شادی وسعادت يک عمر هستيد از کاری که می کنيد لذت ببريد.