۲۰ بار ديدمت ۱۹ بار بهت خنديدم ۱۸ بار به من اخم کردی ۱۷ بار از دستم خسته

شدی ۱۶بار ديگه سعی کردم و ۱۵ جمله عاشقانه را ۱۴ بار به ۱۳ زبون و ۱۲

لهجه و۱۱ روز و روزی ۱۰ بار به کمک ۹ نفر به تو گفتم اما تو ۸ بار قهر کردی و ۷

بار صورتتو از من برگردوندی  ومن ۶ بار برات مردم و ۵ بار قربونت رفتم  و ۴ بارنازتو

کشيدم و تو ۳ بار ناز کردی و ۲ بار خنديدی و جونمو به لب رسوندی تا بالاخره ۱ بار

بگی دوستت دارم.