عشق ايستادن زير باران و خيس شدن باهم نيست عشق

آن است که يکي براي ديگري چتري شود و او هرگز نداند برای

 چه خيس نشد.