زرد است که لبريز حقايق شده است

 

                                تلخ است که با درد موافق شده است

 

عاشق نشدی  و گرنه می فهميدی

 

                              پاييز بهاريست که عاشق شده است