کوچک که بوديم چه دل های بزرگی داشتيم

 

 

اکنون که بزرگيم چه دلتنگيم

 

 

کاش همان کودکی بوديم که  

 

حرفهايش را از نگاهش می توان خواند

 

امااکنون اگر فرياد هم بزنيم کسی نمی فهمد

 

 

و دل خوش کرده ايم که سکوت کرده ايم

 

 

     سکوت پر  بهتر از فرياد تو خاليست.

 

دنيا را ببين...

 

بچه بوديم از آسمان باران می آمد

 

 

بزرگ شده ايم از چشمهايمان مي آيد!!

 

بچه بوديم دل درد ها را به

 

هزار ناله می گفتيم همه می فهميدند 

بزرگ شده ايم درد دل

را به صد زبان به كسی می گوييم ولی

 

...هيچ كس نمی فهمد.