بهترين دام برای دوست يابی گشاده رويی و خوشرويی است.